Home > Algemene Voorwaarden

Op verzoek kunnen onderstaande voorwaarden uiteraard op papier en/of via e-mail worden verstrekt.

Datum: 20 oktober 2016

Definities

Algemene Voorwaarden m.b.t. Hosting: Deze Algemene Voorwaarden, het geheel van alle bepalingen als hierna opgenomen.
Vellance B.V.: Onder 'Vellance B.V.' wordt verstaand de organisatie handelend onder de naam `Vellance B.V.' statutair gevestigd te Amsterdam onder KvK nummer 3329 6627.
De Afnemer: Een particuliere/natuurlijke of zakelijke (rechts)persoon met wie Vellance B.V. een Overeenkomst aangaat, voornemens is om aan te gaan of is aangegaan.
Offerte: Elk aanbod van Vellance B.V. aan Afnemer, gericht op het op enigerlei wijze verschaffen van goederen, Diensten of een combinatie daarvan door Vellance B.V. aan Afnemer.
Overeenkomst: Elke contractuele band tussen Vellance B.V. en Afnemer die gericht is op het op enigerlei wijze verschaffen van goederen, Diensten of een combinatie daarvan door Vellance B.V. aan Afnemer.
Diensten/dienst: Het registreren van Domeinnamen in samenwerking met de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland en overigen registratiebevoegde instanties. Het door Vellance B.V. verlenen van toegang tot het internet, het leveren van hosting diensten, het beheren van servers van Vellance B.V. waarop gegevens elektronisch worden opgeslagen, geraadpleegd, bewerkt of getransporteerd, het aanbieden van ruimte voor het plaatsen van een of meerdere servers, het ter beschikking stellen van de benodigde Programmatuur, het ontwerpen, ontwikkelen en onderhouden van websites en overige aanverwante diensten zoals expliciet vermeld in de Overeenkomst.
Programmatuur: De Programmatuur die door Vellance B.V. aan de Afnemer wordt verstrekt of anderszins ter beschikking wordt gesteld in het kader van de diensten van Vellance B.V.
Wachtwoord: De code bestaande uit een cijfer en/of lettercombinatie waarmee de Afnemer in combinatie met de Gebruikersnaam toegang krijgt tot de diensten van Vellance B.V.
Gebruikersnaam: De door Vellance B.V. aan de Afnemer toegekende identificatiecode, bestaande uit een combinatie van cijfers en letters, waarmee de Afnemer in combinatie met het Wachtwoord toegang heeft tot de diensten van Vellance B.V..
IP-adres: Een uniek nummer bestaande uit reeksen cijfers die op het Internet gebruikt worden voor het uniek identificeren van machines en/of een locatie.
Domeinnaam: Een unieke naam waarmee of waaronder een website of andere Internet gerelateerde dienst of faciliteit aangeduid kan worden, bestaande uit een unieke door de Afnemer, binnen de daarvoor gegeven mogelijkheden, gekozen naam gevolgd door een aanduiding voor een land, gebied of soort, of ander uniek soort domein, gescheiden door een punt.
Intellectuele eigendomsrechten: Rechten op resultaten van menselijk vernuft waaronder begrepen -doch niet beperkt tot- octrooirechten, modelrechten, auteursrechten, merkrechten, handels- naamrechten, kwekersrechten, topografie- of chipsrechten en naburige rechten.

 

1. Algemeen/toepasselijkheid voorwaarden

a. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elke rechtsbetrekking tussen Vellance B.V. en de Afnemer daaronder begrepen onderhandelingen, Offertes en Overeenkomsten tussen Vellance B.V. en Afnemer.
b. Bedingen die afwijken van de in de Algemene Voorwaarden opgenomen bepalingen gelden slechts indien en voor zover zij in overleg met Vellance B.V. schriftelijk tot stand zijn gekomen en door Vellance B.V. als zodanig zijn aanvaard.
c. Door de Afnemer gehanteerde algemene of specifieke voorwaarden zijn nadrukkelijk niet van toepassing.
d. In alle gevallen waarin een Overeenkomst met de Afnemer eindigt, blijven deze Algemene Voorwaarden de betrekkingen tussen partijen beheersen voor zover dit voor de afwikkeling van die Overeenkomst noodzakelijk is.
e. Vellance B.V. is gerechtigd deze Algemene Voorwaarden te allen tijde eenzijdig te wijzigen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten Overeenkomsten. Wijzigingen gaan in een (1) maand na bekendmaking door middel van een schriftelijke mededeling. Indien de Afnemer wijzigingen van de Algemene Voorwaarden niet wenst te accepteren heeft deze tot het tijdstip van inwerkingtreding van de wijzigingen, het recht de Overeenkomst bij aangetekend schrijven op te zeggen per de datum waarop de gewijzigde voorwaarden van kracht worden. Na het tijdstip van inwerkingtreding wordt de Afnemer geacht de wijzigingen - stilzwijgend - te hebben aanvaard.
f. In geval van strijdigheid tussen de Overeenkomst en de Algemene Voorwaarden prevaleren de bepalingen uit de Overeenkomst.

 

2. Aanbiedingen en het tot stand komen van een Overeenkomst

a. Alle door Vellance B.V. gedane offertes zijn vrijblijvend tenzij in de offerte uitdrukkelijk anders is bepaald. Vellance B.V. heeft het recht uitgebrachte offertes te herroepen. De offertes hebben, tenzij anders in de offerte aangegeven, een geldigheidsduur van maximaal 30 dagen, te rekenen vanaf de verzenddatum.
b. De Overeenkomst komt tot stand zodra Vellance de door Afnemer ondertekende Overeenkomst, inclusief eventueel benodigde ingevulde Aanmeldingsformulieren, per e-mail (scan) en/of per post heeft ontvangen.
c. Uitsluitend op verzoek van Vellance B.V. geldt dat bij het retourneren van de Overeenkomst en/of Aanmeldingsformulier een uittreksel, niet ouder dan 6 maanden, uit het desbetreffende register van de Kamer van Koophandel te worden overlegd. Degene die de rechtspersoon vertegenwoordigt danwel de overeenkomst ondertekend dient op verzoek van Vellance B.V. zijn of haar tekeningsbevoegdheid aan te tonen.
d. Door Vellance B.V. verstrekte leveringstermijnen worden enkel bij wijze van informatie verstrekt en zijn niet bindend tenzij dit nadrukkelijk schriftelijk overeengekomen is. Vertraging in uitvoering van de order kan nooit aanleiding geven tot een schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
e. Vellance B.V. kan onderhandelingen m.b.t. een nog tot stand te komen Overeenkomst op elk moment afbreken.
f. Afnemer kan in geval van een afgebroken onderhandeling verdere onderhandelingen in geen geval afdwingen, dan wel een vergoeding verlangen voor eventueel gemaakte kosten en/of eventueel geleden schade, ongeacht de aard van de schade en ongeacht de hoogte van het schadebedrag.

 

3. Duur van de Overeenkomst

a. De minimale duur van een Overeenkomst voor specifiek een Domeinregistratie is afhankelijk van de aangevraagde extensie.
b. Voor andere Overeenkomsten geldt: tenzij de Overeenkomst anders vermeldt wordt een Overeenkomst voor alle overige producten en/of Diensten van Vellance B.V. aangegaan voor de minimale duur van 12 maanden.
c. Tenzij anders afgesproken, vindt na afloop van de contractueel overeengekomen termijn telkens een stilzwijgende verlenging voor de periode van 1 maand plaats, tenzij een van de partijen de overeenkomsten tenminste 1 maand voor het verstrijken van de overeengekomen periode schriftelijk opzegt.
d. Behoudens uitzonderingen zoals eventueel genoemd in Overeenkomst en in deze Algemene voorwaarden kan Afnemer de Overeenkomst niet tussentijds beëindigen.

 

4. Vergoedingen

a. Alle vergoedingen voor de Diensten en/of producten van Vellance B.V. worden in rekening gebracht vanaf het totstandkomen van de Overeenkomst, overeenkomstig de in de Overeenkomst genoemde tarieven.
b. Alle tarieven zijn zijn exclusief BTW en eventuele andere heffingen (welke van overheidswege zijn opgelegd).
c. Vellance B.V. behoudt zich het recht voor tarieven tussentijds te wijzigen. Vellance B.V. zal dit uitsluitend schriftelijk doen met een invoeringstermijn van 30 dagen. Wanneer Afnemer de tariefswijziging niet wenst te accepteren, dan heeft hij het recht de Overeenkomst waarop de tariefswijziging van toepassing is, per aangetekende brief op te zeggen binnen 7 dagen na ontvangst van de kennisgeving m.b.t. de tariefswijziging.

 

5. Betaling

a. Facturen dienen door de Afnemer te zijn voldaan binnen de betalingstermijn welke op de factuur vermeld is. Bij het ontbreken van deze betalingstermijn geldt een betalingstermijn van 14 dagen.
b. Indien de Afnemer niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen voldoet is de Afnemer zonder nadere ingebrekestelling in verzuim en zal over het openstaande bedrag wettelijke rente verschuldigd zijn.
c. Indien Afnemer niet aan zijn betalingsverplichtingen blijft voldoen, zal Vellance B.V. de vordering uit handen geven. Afnemer is in dat geval, naast het verschuldigde totale bedrag, tevens gehouden tot volledige vergoeding van de buitengerechtelijke en gerechtelijke incassokosten, waaronder alle kosten berekend door externe deskundigen naast de in rechte vastgestelde kosten, verband houdende met de inning van deze vordering of van rechtsuitoefening anderszins, waarvan de hoogte wordt bepaald op minimaal vijftien procent (15%) van het totale bedrag.

 

6. Ontbinding

a. Vellance B.V. is te allen tijde gerechtigd de uitvoering van een Overeenkomst op te schorten of deze te ontbinden als op enig moment mocht blijken dat de Afnemer na ingebrekestelling nalatig blijft binnen redelijke termijn alsnog aan zijn verplichtingen uit de Overeenkomst te voldoen, valse of verkeerde persoonsgegevens heeft doorgegeven, dan wel blijkt dat de Afnemer een Overeenkomst onder valse voorwendsels is aangegaan.
b. Vellance B.V. kan ertoe besluiten na een opschorting als gevolg van nalatigheid van verplichtingen van Afnemer, de Overeenkomst voort te zetten op voorwaarde dat Afnemer zich alsnog aan z'n verplichtingen heeft voldaan met inbegrip van betaling van eventuele rente en kosten (schadevergoeding daaronder begrepen).
c. Vellance B.V. is gerechtigd alvorens de Overeenkomst na te komen, gedeeltelijke of volledige nakoming van de Overeenkomst door Afnemer te verlangen wanneer het aannemelijk is dat de Afnemer zijn verplichtingen niet correct en/of op tijd zal (kunnen) nakomen.
d. Elk der partijen komt de bevoegdheid tot ontbinding van een Overeenkomst slechts toe, wanneer de andere partij, na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn wordt gesteld voor de zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen voortvloeiende uit de Overeenkomst en/of de Algemene Voorwaarden.

 

7. (Tussentijdse) Beëindiging

a. Vellance B.V. kan een Overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst, door schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk beëindigen, wanneer Afnemer - al dan niet voorlopig - surséance van betaling wordt verleend, wanneer ten aanzien van Afnemer faillissement wordt aangevraagd of wanneer zijn/haar onderneming wordt geliquideerd of beëindigd anders dan ten behoeve van reconstructie of samenvoeging van de ondernemingen.
b. Indien Afnemer op het moment van de ontbinding als bedoeld in dit artikel 7 reeds prestaties ter uitvoering van de overeenkomst heeft ontvangen, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichting geen voorwerp van ongedaanmaking zijn, tenzij Vellance B.V. ten aanzien van die prestaties in verzuim is. Bedragen die Vellance B.V. vóór de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen zij reeds ter uitvoering van de overeenkomst heeft verricht of geleverd, blijven met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.

 

8. Dienst beschikbaarheid en beheer

a. Aan de zijde van Vellance B.V. bestaat een inspanningsverplichting om de overeengekomen Diensten zo optimaal en zorgvuldig mogelijk aan de Afnemer te verlenen, met inachtneming van de haar ten dienste staande technische middelen.  Vellance B.V. zal storingen zo snel als mogelijk verhelpen of laten verhelpen en tevens onderhoud op verzoek van Afnemer zo snel als mogelijk oppakken/afhandelen. Specifieke reactietijden zijn niet van kracht tenzij in de Overeenkomst anders aangegeven.
b. Vellance B.V. kan geen onbelemmerde toegang/gebruik tot het internet en of haar diensten garanderen. Vellance B.V. kan geen garanties bieden op het functioneren en/of de bereikbaarheid van Diensten waarbij er sprake is van een afhankelijkheid van derden en/of door een situatie waarop Vellance B.V. geen directe invloed op kan uitoefenen.
c. Vellance B.V. is gerechtigd zonder voorafgaande bekendmaking haar systemen (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik er van te beperken voor zover dit noodzakelijk is vanwege storingen (al dan niet veroorzaakt via de Dienst die Afnemer afneemt), voor het benodigde onderhoud van de systemen en/of faciliteiten, dan wel wegens verbeteringen of vernieuwingen aan die systemen en/of faciliteiten. Vellance B.V. zal zich tot het uiterste inspannen de tijdstippen van het onderhoud en/of de verbeteringen plaats te laten vinden op tijdstippen die voor Afnemer het minste hinder veroorzaken.
d. Vellance B.V. is niet aansprakelijk voor vermissing, verwisseling, of beschadiging van gegevens door het gebruik van de Dienst, daaronder begrepen via het netwerk van Vellance B.V. verzonden (e-mail) berichten.
e. Vellance B.V. is met het oog op kwaliteitsverbetering en/of noodzakelijke veiligheid van de Dienst, gerechtigd wijzigingen aan te brengen in programmatuur, hardware, configuraties, wijze van dienstverlening waaronder maar niet uitsluitend: voorschriften toegangstijden, identificatie procedures, versie-typen, inhoud van de Dienst.
f. Vellance B.V. staat niet in voor geschiktheid van de Diensten voor het doel dat de Afnemer voor ogen heeft, ook niet als dit doel vooraf aan Vellance B.V. kenbaar is gemaakt.
g. Vellance B.V. is gerechtigd de levering van Diensten op te schorten indien zij gerechtvaardigde twijfel heeft omtrent de kredietwaardigheid van de Afnemer en aan een door Vellance B.V. verlangde waarborgsom of zekerheidstelling niet wordt voldaan of indien het (nagenoeg) vaststaat danwel aannemelijk is dat de Afnemer niet aan de voorwaarden van de Overeenkomst zal (kunnen) voldoen.
h. De levering van stroom/energie is onderhavig aan de infrastructuur, bepalingen en regels zoals opgesteld door het datacentrum waar de Dienst wordt afgenomen door Afnemer via Vellance B.V..

 

9. Verplichting van Afnemer

a. Afnemer is verplicht te handelen conform toepasselijke wet- en regelgeving en heeft zich te gedragen conform hetgeen van een verantwoordelijke en zorgvuldige internet Afnemer verwacht mag worden.
b. Afnemer zal de Dienst afnemen in overeenstemming met de instructies en conform de verplichtingen die Vellance B.V. oplegt.
c. Rondom onjuist gebruik van de Dienst en/of de door Vellance B.V. beschikbaar gestelde apparatuur door Afnemer gelden beperkingen en/of bepalingen van de Overeenkomst en deze algemene voorwaarden. Onder onjuist gebruik wordt onder andere maar niet uitsluitend verstaan: spamming, (moedwillig op grote schaal verspreiden van ongewenste e-mail), inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermde werken of het anderszins in strijd handelen met de intellectuele eigendomsrechten van derden, verspreiden van kinderpornografie, seksuele intimidatie, discriminatie, bedreiging of het op andere wijze lastig vallen van personen, het zonder toestemming binnendringen van andere computers op internet (hacken) waarbij de Afnemer enige beveiliging doorbreekt en/of zich toegang verschaft door een technische ingreep met behulp van valse signalen en/of valse sleutels dan wel door het aannemen van een valse hoedanigheid, handelingen in strijd met openbare orde en/of goede zeden, de Netiquette (de algemeen aanvaarde gedragsregels op het internet zoals vastgelegd in RFC 1855 en toekomstige aanpassingen hiervan).
d. De Afnemer verricht generlei handelingen op de systemen van Vellance B.V. waarvan aangenomen kan worden dat deze schade of hinder zouden kunnen toebrengen aan de systemen van Vellance B.V. en/of overige klanten/gebruikers van de Vellance B.V. Diensten.
e. De Afnemer is zelf aansprakelijk voor het gebruik (en eventueel misbruik) van de toegekende gebruikers/Domeinnaam, wachtwoorden en  e-mailadres(sen). Vellance B.V. is gerechtigd hierin wijzigingen aan te brengen voor zover zij zulks nodig acht in het belang van haar dienstverlening.
f. Vellance is niet verantwoordelijk voor de beveiliging van de gegevens die door de Afnemer op haar systemen worden geplaatst. Vellance B.V. kan maatregelen te nemen indien naar haar mening een gebrekkige beveiliging en/of vergelijkbare kwesties op de systemen van Afnemer aanwezig zijn welke een negatieve impact (kunnen) hebben op de faciliteiten van Vellance B.V. Onder voorbehoud van noodgevallen, zal Vellance B.V. op voorhand aan Afnemer van een schriftelijke verklaring voorzien inclusief een 2 weken-termijn. Afnemer zal binnen deze termijn en binnen wat redelijkerwijs van haar verwacht mag worden, haar uiterste best doen de kwestie(s) te verhelpen. Vellance B.V. zal medewerking hiertoe niet op onredelijke gronden onthouden.
g. Eventuele aanvraagformulieren zullen door Afnemer correct en volledig ingevuld worden. Onjuiste en/of onvolledige formulieren kunnen door Vellance B.V. geweigerd worden.
h. De Afnemer draagt zelf de volledige verantwoordelijkheid voor de inhoud van zijn of haar site en/of door hem/haar gegenereerde content of content die op enigerlei andere wijze via de Dienst van Vellance B.V. openbaar wordt gemaakt.
i. Het is de Afnemer niet toegestaan zijn Overeenkomst en/of daaruit voortvloeiende rechten aan derden te verkopen, te verhuren of anderszins over te dragen of ter beschikking te stellen, tenzij Vellance B.V. daaraan voorafgaand schriftelijk toestemming heeft gegeven.
j. Het is de Afnemer niet toegestaan hem door Vellance B.V. ter beschikking gestelde Programmatuur te kopiëren anders dan voor eigen gebruik en voor het maken van back-ups. De Afnemer mag aan de Programmatuur, alsmede aan de door hem gemaakte back-ups geen wijzigingen aanbrengen zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Vellance B.V..
k. Bij fysieke aanwezigheid in en om een datacentrum waar de door Vellance B.V. geleverde faciliteiten voor Afnemer staan, gelden de regels en verplichtingen van het desbetreffende datacentrum welke Afnemer zal respecteren. Enkele voorbeelden zijn: regels omtrent onrechtmatig gebruik van middelen, onder de vloer komen, kabinetten van andere gebruikers, vernieling, zwerfvuil, voedsel, (publicatie van) fotografie, (publicatie van) overige media. Eventuele schade/schoonmaakkosten voortvloeiende uit het door Afnemer niet opvolgen van de regels/verplichtingen van het datacentrum worden verhaald op de Afnemer.
l. Enige vorm van publicatie van de door Vellance B.V. gehuurde faciliteiten/ruimte zal niet zonder schriftelijke toestemming van Vellance B.V. geschieden.
m. Vellance B.V. behoudt zich het recht voor aan Afnemer de toegang tot de Dienst te ontzeggen indien Afnemer in strijd handelt met dit artikel, artikel 9 van deze algemene voorwaarden en zijn verplichtingen ter zake niet of niet behoorlijk of niet volledig nakomt. Vellance B.V. zal wegens ontzegging van de toegang van de Dienst aan Afnemer uit hoofde van dit artikel nimmer tot enige schadevergoeding verplicht zijn en verklaart Afnemer Vellance B.V. te vrijwaren voor alle aanspraken van derden.

 

10. Domeinnaam aanvragen

a. Indien is overeengekomen, dat Vellance B.V. voor de Afnemer zal bemiddelen bij het verkrijgen van een domeinnnaam en/of IP-adressen, geldt voorts het in dit artikel bepaalde.
b. Aanvraag, toekenning en eventueel gebruik van een Domeinnaam en/of IP-adressen zijn afhankelijk van en zijn onderworpen aan, de geldende regels en procedures van de desbetreffende registrerende instanties, waaronder (doch niet uitsluitend) de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland. De desbetreffende instantie beslist over de toekenning van een Domeinnaam en/of IP-adressen. Vellance B.V. vervult bij de aanvraag slechts een bemiddelende rol en geeft geen garantie dat een aanvraag ook wordt gehonoreerd.
c. Domeinnamen worden geregistreerd op naam van de Afnemer en de Afnemer is volledig verantwoordelijk voor het gebruik van het domein en de Domeinnaam. De Afnemer vrijwaart Vellance B.V. tegen iedere aanspraak van derden in verband met het gebruik van de Domeinnaam, ook indien bij de verkrijging van de Domeinnaam Vellance B.V. geen bemiddeling heeft verleend.

 

11. Verplichtingen en aansprakelijkheid Vellance B.V.

a. Aansprakelijkheid van Vellance B.V. wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een Overeenkomst, ontstaat slechts indien Afnemer Vellance B.V. onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming en Vellance B.V. ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Vellance B.V. in staat is adequaat te reageren.
b. Vellance B.V. aanvaardt slechts wettelijke verplichtingen tot schadevergoeding voor zover dat uit dit artikel (11) blijkt.
c. De totale aansprakelijkheid van Vellance B.V. die bij de uitvoering van een Overeenkomst tengevolge van het handelen van Vellance B.V. aan de zijde van Afnemer ontstaat is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het totaal van de door Afnemer te betalen factuurbedragen per jaar, met dien verstande dat de totale aansprakelijkheid nooit meer zal bedragen dan Euro 10.000. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

I. de redelijke kosten die Afnemer zou moeten maken om de prestatie van Vellance B.V. aan de overeenkomst te laten beantwoorden. Deze schade wordt echter niet vergoed indien Afnemer de Overeenkomst heeft ontbonden;

II. de kosten die Afnemer heeft gemaakt voor het noodgedwongen langer operationeel houden van zijn oude systeem of systemen en daarmee samenhangende voorzieningen doordat Vellance B.V. op een voor hem bindende leverdatum niet heeft geleverd, verminderd met eventuele besparingen die het gevolg zijn van de vertraagde levering;

III. redelijke kosten, gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op directe schade in de zin van deze voorwaarden;

IV. redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Afnemer aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade in de zin van deze voorwaarden.

d. Vellance B.V. zal niet aansprakelijk zijn voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
e. Buiten de in artikelen 11.C genoemde gevallen, rust op Vellance B.V. geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zal worden gebaseerd. Afnemer vrijwaart Vellance B.V. voor alle aanspraken van derden.
f. Schade waarvoor Vellance B.V. op grond van deze Algemene Voorwaarden aansprakelijk kan worden gehouden, dient zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 (dertig) dagen na het ontstaan daarvan schriftelijk aan Vellance B.V. te zijn gemeld. Schade die niet binnen die termijn is gemeld, komt niet voor vergoeding in aanmerking, tenzij de Afnemer aannemelijk maakt dat hij de schade niet eerder heeft kunnen melden.
g. Diensten van Vellance B.V. kunnen, tenzij anders bepaald, alleen binnen kantoortijden op reguliere werkdagen worden afgenomen.

 

12. Programmatuur en Intellectuele eigendom

a. Alle rechten van Intellectuele eigendom op alle krachtens de Overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde Programmatuur, apparatuur of andere materialen zoals analyses, ontwerpen, documentatie, rapporten, Offertes, alsmede voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij Vellance B.V. of diens licentiegevers. De Afnemer verkrijgt uitsluitend een niet-exclusief en niet-overdraagbaar gebruiksrecht met betrekking tot het Intellectuele eigendom voor de duur van de Overeenkomst.
b. De Afnemer onthoudt zich van het verveelvoudigen en/of openbaar maken en/of verspreiden van de Programmatuur en de daarbij behorende andere materialen (zoals handleidingen, technische documentatie etcetera).
c. De Afnemer onthoudt zich van het (laten) aanbrengen van enige wijziging en/of toevoegingen in of het verwijderen van (delen van) Programmatuur en/of enige merken, copyright, notices of andere aanduidingen.
d. Het is de Afnemer niet toegestaan derden gebruik van de Programmatuur en/of de daarbij behorende documentatie te laten maken.
e. Het is Vellance B.V. toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van de Programmatuur. Indien Vellance B.V. door middel van technische bescherming de Programmatuur heeft beveiligd, is het Afnemer niet toegestaan deze beveiliging te verwijderen of te ontwijken. Indien de beveiligingsmaatregelen tot gevolg hebben dat Afnemer niet in staat is een reservekopie van de Programmatuur te maken, zal Vellance B.V. op verzoek van Afnemer een reservekopie van de Programmatuur aan Afnemer ter beschikking stellen.
f. Met toestemming van Vellance B.V. is het per Overeenkomst (of Overeenkomst bijlage) mogelijk om op te nemen dat Vellance B.V. haar intellectuele eigendom zal overdragen.

 

13. Geheimhouding en persoons- / bedrijfsgegevens

a. Partijen zullen alle vertrouwelijke informatie die zij verkrijgen omtrent elkaars ondernemingen en hun relaties strikt vertrouwelijk behandelen. Informatie zal in ieder geval als vertrouwelijk worden aangemerkt, als zij als zodanig door partijen wordt aangeduid. De in dit artikellid opgenomen verplichting geldt gedurende de looptijd van een Overeenkomst en tot twee (2) jaar daarna.
b. De Afnemer geeft hierbij toestemming de door hem verstrekte gegevens te gebruiken ten behoeve van Vellance B.V.’ dienstverlening. Deze gegevens worden steeds met inachtneming van de geldende (privacy) wetgeving opgeslagen en beheerd.
c. De Afnemer stemt ermee in dat zijn persoonsgegevens, met inachtneming van de daarvoor geldende wettelijke regelingen, worden verwerkt voor marktonderzoek en direct marketing ten behoeve van Diensten van Vellance B.V.. Indien Afnemer bezwaar heeft tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens of een eerder verleende instemming wil intrekken, kan hij dat te allen tijde schriftelijk aan Vellance B.V. kenbaar maken.
d. De Afnemer kan te allen tijde inzage verzoeken in de gegevens die over hem in het databestand van Vellance B.V. zijn opgeslagen.
e. Vellance B.V. spant zich in passende technische en organisatorische maatregelen te treffen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik. Deze maatregelen voorzien in, rekening houdend met de stand van de techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging, een passend beschermingsniveau gelet op de risico's die de verwerking en de aard van de gegevens met zich meebrengen.

 

14. Overmacht

a. In geval van overmacht is geen van de partijen gehouden tot nakoming van enige verplichting. Van overmacht is onder meer sprake bij: oorlog(sgevaar), oproer, molest, brand, waterschade, vorst, overstroming, aardbeving, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, overheidsmaatregelen, defecten aan apparatuur, storing in levering van energie, storingen in communicatieve verbindingen inclusief telecommunicatie verbindingen.
b. Indien een overmachtssituatie langer dan 60 dagen heeft geduurd dan zijn beide partijen bevoegd de Overeenkomst te ontbinden.  Afnemer blijft in ieder geval het tarief over de maand waarin werd beëindigd, verschuldigd.

 

15. Slotbepalingen

a. Indien één of meerdere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden bij gerechtelijke uitspraak of anderszins niet toepasselijk worden verklaard, laat dit de toepasselijkheid van alle overige bepalingen onverlet. Partijen zullen ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk aan de bedoeling van de oorspronkelijke Overeenkomst gestalte zal worden gegeven.
b. Vellance B.V. kan haar rechten en verplichtingen voortvloeiend uit een Overeenkomst overdragen aan een andere rechtspersoon bij overgang van (een deel van) haar Onderneming. Afnemer kan de rechten en verplichtingen voortvloeiend uit een Overeenkomst en/of deze Algemene Voorwaarden niet zonder toestemming van Vellance B.V. aan derden en/of gelieerde ondernemingen overdragen. Vellance B.V. zal haar toestemming niet op onredelijke gronden onthouden.
c. Alle rechtsvorderingen van de Afnemer jegens Vellance B.V., aanspraken op schadevergoeding daaronder begrepen, vervallen na verloop van een jaar nadat de betreffende vordering/aanspraak is ontstaan.
d. De Afnemer verleent hierbij op voorhand toestemming en medewerking aan volledige overdracht door Vellance B.V. van de rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst aan een derde zover Vellance B.V. nakoming van de Overeenkomst met de Afnemer garandeert.
e. De in de Algemene Voorwaarden opgenomen artikelaanduidingen zijn indicatief. Partijen zullen daaraan nimmer rechten kunnen ontlenen.
f. Wijzigingen in de bevoegdheid van de Afnemer, van zijn vertegenwoordigers of gemachtigden zullen, ook al heeft inschrijving daarvan in openbare registers plaatsgevonden, tegenover Vellance B.V. eerst van kracht worden nadat Vellance B.V. daarvan schriftelijk door Afnemer in kennis is gesteld.
g. Bepalingen uit de Algemene Voorwaarden en/of de Overeenkomst die naar hun aard bedoeld zijn stand te houden na het einde van de Overeenkomst, zullen van toepassing blijven.
h. De Afnemer is verplicht van iedere voorgenomen adreswijziging en/of factuurgegevens onverwijld schriftelijk mededeling te doen aan Vellance B.V..
i. De Algemene Voorwaarden zijn vermeld op de website van Vellance B.V. (http://www.vellance.com) en vandaar op te halen. Zij worden tevens op verzoek kosteloos toegezonden door Vellance B.V.. De ‘Algemene Voorwaarden m.b.t. hosting’ zijn voorts gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 33296627.

 

16. Toepasselijk recht en forum

a. Deze Algemene Voorwaarden en alle daaronder vallende Overeenkomsten, Offertes en overige stukken worden beheerst door het Nederlandse recht.
b. Alle geschillen die tussen partijen ontstaan, worden beslecht door de bevoegde rechter te Amsterdam.